Orientační příručka (Esej 18/18): Stát se Hnutím Zeitgeist

STÁT SE HNUTÍM ZEITGEIST

Někdy ty nejnepatrnější věci mění směry našich životů, sebemenší nádech okolností, nahodilý okamžik, jenž se připojí jako meteorit dopadající na Zem. Životy se otáčely a měnily směr silou nahodilé poznámky. 877 – Bryce Courtenay

Zodpovědnost

Zatímco povrch následujícího návrhu se může zdát jako poetické gesto, skutečností je, že je to naprosto pravdivé a nevyhnutelné. Všichni jsme v Hnutí Zeitgeist, ať se nám to líbí nebo ne.

Každý den našich životů děláme rozhodnutí ve společenském a environmentálním kontextu, jenž mají vliv na blaho a vnímání ostatních. Nezáleží na specifických politických, náboženských nebo celkových ideologických dispozicích jedince; pokud žijete na této planetě, ovlivňujete ji, od čehož se odvíjí i kultura. Toto rovněž znamená, že jste zodpovědní. Jste zodpovědní za to, co uvedete do pohybu a tudíž zodpovědní za stav prostředí. Jste do určitého stupně zodpovědní za rovnováhu a nerovnováhu samotného lidského druhu, ať už na jedné nebo jiné úrovni.

Každý akt empatie nebo lhostejnosti rezonuje s těmi, kteří obdrželi tyto projevy a kvůli základním evolučním zákonům lidské adaptace přizpůsobujeme naše očekávání a sklony podle toho jak zakoušíme prostředí kolem nás. Dětství je přirozeně nejcitlivějším obdobím pro náš druh, jelikož se snažíme zjistit, jestli je tento svět, na který jsme přišli, bezpečný a podpůrný, nebo nebezpečný a lhostejný. Zatímco je tento typ programování dominantně nastaven v raném dětství, během našich životů stále pokračuje a má také hluboký dopad na kulturní smýšlení vyššího řádu.

Zatímco jsou naše schopnosti doopravdy mocné, obzvláště když dojde na lidskou, nedávno nabytou, schopnost využívat technologické nástroje, které mohou rapidně změnit společenský konstrukt, je jednoduché zapomenout, že kořenem této existence je typ podřízenosti a přijmutí faktorů, nad kterými nebudeme mít nikdy kontrolu. Po tisíciletích zmatku ohledně povahy naší existence vynalézáním komplexních a nakonec falešných systémů víry, abychom se s tímto zmatkem vyrovnali, pomalé objevování toho, co je běžně nazýváno jako přírodní zákony, neposkytlo pouze prostředky pro vytváření a vynalézání, ale rovněž porozumění, že ve skutečnosti v mnoha různých ohledech nemáme kontrolu.

Pouze se nám zdá, že ovládáme způsob, jakým působíme na tuto existující strukturu pravidel, ale tato pravidla přírodních zákonů nevykazují žádný příznak změny. Naše podřízení této skutečnosti spočívá v srdci technického návrhu vytvořeného Hnutím Zeitgeist. Jedná se pouze o proces adaptace pro lepší optimalizaci lidské existence a vytvoření podmínek, které zlepší naše životy a umožní budoucím generacím obývat tuto planetu bez vážných nedostatků a ztráty udržitelnosti. Pravdou je, že lidský druh dnes nesdílí svět a životní prostředí pouze se sebou samotným. Sdílí jej také s širokou rodinou druhů a dalších forem života vlastních danému prostředí a budoucími generacemi.

Existuje také zastiňující tendence pro idealizovaný význam sebedůležitosti. Tradiční náboženství a takové fráze jako „být stvořen k obrazu Božímu“ a další názory mají tendenci oddělovat lidské bytosti od přírodního světa, abychom nebyli „redukováni“ na jakýsi pouhý výtvor přírody. Věhlasný astronom Carl Sagan popsal tento problém ve svém textu Bleděmodrá tečka.

„Země je velmi malou položkou v obrovské kosmické aréně. Zamyslete se nad nekonečnými krutostmi spáchanými obyvateli planety v jednom rohu tohoto pixelu na ostatních nerozeznatelných obyvatelích v jiném rohu tohoto pixelu, množstvím jejich nedorozumění, jak touží zabít jeden druhého a jak vášnivá je jejich nenávist. Zamyslete se nad řekami krve prolité všemi těmito generály a císaři, aby se ve slávě a vítězství mohli stát dočasnými pány části bodu. Náš postoj, naše falešná sebe-důležitost, naše mylná představa, že jsme ve vesmíru v nějaké privilegované pozici, odpovídají tomuto bledému světlu. Naše planeta je osamoceným smítkem v obrovské obklopující kosmické temnotě. V naší zaslepenosti zapomínáme, že v této rozlehlosti neexistuje žádný náznak pomoci přicházející odněkud, jež by nás ochránila před námi samotnými.“ 878

Nemůžeme samozřejmě popřít, že naše kapacita myslet, vytvářet, řešit problémy a měnit svět nás staví do velmi unikátní pozice vzhledem k ostatním druhům, se kterými sdílíme toto prostředí. Lidský organismus je tak neuvěřitelný v tolika možných funkčních a adaptačních způsobech, že není divu, že moderní věda zatím ani nezačala rozumět tomu, jak je tato neuvěřitelně komplexní řada orgánů a chemických látek schopna dělat to, co tak dobře dělá. Ve skutečnosti je naše kreativita velmi mocná; jsme schopni rozšířit naši mentální a fyzickou formu pro zahrnutí fyzických a výpočetních možností. Toto je skutečná povaha naší technologické vynalézavosti.

Počítač, auto, telefon, stůl, tužka nebo jakýkoli jiný nástroj, který můžeme zužitkovat, nejsou pouhými oddělenými abstrakcemi, v nichž se angažujeme. Jsou rozšířením nás samotných velmi reálnými a přímými způsoby, jež vylepšují určitý typ funkce, kterou si přejeme dokončit. Jak plyne čas, je logicky jasné, že řešení problému se může stát tak mocné, že sociální modely, které jedna generace přijme, budou v další generaci zastaralé. Vytoužený přechod z konkurenčního tržního ekonomického modelu k Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích je takovýmto posunem.

Role a projekty

Hnutí Zeitgeist je globální organizací, která nemá žádné formuláře k vyplnění ani se nezabývá formalitami v přijímacím procesu. Zájemce o návrhy TZM a určitý typ akce na podporu takovéto změny je definován jako „člen“ a stupněm účasti, jenž závisí na oblasti zájmu a vynalézavosti dané osoby a / nebo skupiny, do které se bude chtít zařadit. Je rovněž důležité zmínit, že samotné zapojení do komunity je určitým způsobem příspěvkem k samotnému přechodu, jelikož změna společenských hodnot je kritická pro takovýto posun a začíná vytvářením rostoucí subkultury, která jednoduše nalezne sjednocení na základě těchto hodnot, i když bude stále přetrvávat starý zžíravý sociální model.

Konkrétněji, zapojit se znamená, bez výjimky, snahu o zvýšení uvědomění v komunitě a současné přispívání k rozvíjejícím se projektům. Rozsah možností aktivistů sahá od jednoduché formy jedné osoby pracující online, jež zveřejňuje relevantní data cílovému publiku na místech, jako jsou fóra, stránky medií, sociální sítě a podobně, až po podrobnější přístup, kde mohou aktivisté přispět při tvorbě a programování projektů, které mohou sloužit pro usnadnění skutečného mechanismu navrženého systému.

Tři takovéto rozvojové projekty jsou (a) Institut globálního přeprojektování (Global Redesign Institute, GRI); (b) Projekt pro lokalizovaná řešení (Localized Solutions Project, LSP); (c) a Systém pro spolupráci na návrhu (Collaborative Design System, CDS).

(a) Institut globálního přeprojektování (Global Redesign Institute, GRI) je online rozhraní pro spolupráci, které funguje na podobném principu veřejného přínosu jako Wikipedie, ale na mnohem vyšší úrovni logického ohodnocení a bez tolika sémantických problémů, jež se vyskytují v encyklopedii. Účelem je graficky a matematicky přetvořit povrch Země, region po regionu, na základě nejpokročilejších principů udržitelnosti a efektivity. Tento, na teorii systémů, orientovaný přístup nezkoumá lidské záležitosti a umělé limitace jako jsou státy, pozemková práva a ostatní omezující faktory, které dnes existují.

Nejlepší způsob, jakým o tomto přemýšlet je iniciativa makro-průmyslového návrhu, která odstraňuje všechny topografické a infrastrukturní znaky moderní společnosti a snaží se je nahradit optimalizovanějšími prostředky. Cílem je prakticky implementovat NLRBE v co největší možné míře teoreticky. Samozřejmě mnozí, kteří slyší takový návrh spolu s tím, že se jedná o projekt s otevřeným přístupem a kdokoli na planetě může přispět, by mohli dospět k závěru, že rozlehlost subjektivního lidského názoru ohledně takovéto záležitosti povede k nemožnosti takový projekt realizovat.

Takováto situace by ve skutečnosti nebyla výsledkem vědecké metody. Zatímco lokalizovaná technologie (více ohledně této záležitosti v sekci Projekt lokalizovaných řešení) se bude vždy během času měnit, jelikož toto je její podstatou, jak se věci technicky vylepšují, základní topografické smýšlení se bude měnit mnohem méně. Konkrétněji, způsob, pomocí něhož k těmto „makro“ rozhodnutím dospějeme, by měl přímý vztah k charakteristikám jakékoli dané oblasti spolu s logickým uvažováním vrozené sítím, jež vyvstanou v synergicky spojené sociální funkcionalitě.

Například různé typy terénu mají různou náchylnost k osídlení, zatímco obnovitelné zdroje energie vyžadují, aby byly umístěné v určitých místech, která umožňují jejich provoz. Pokud výroba konkrétního typu zboží vyžaduje jisté materiály a tyto materiály jsou lokální, je logické postavit výrobní zařízení tak blízko ke zdroji, jak je to jen možné. Podobně i jakékoli další atributy doručovacího řetězce jsou nejlépe alokované při použití stejné logiky včetně prostředků distribuce. Distribuční centra by přirozeně byla tak blízko k centru velkých měst, kde má populace snadný přístup při krátkých vzdálenostech. Dále, vytvoření parků, rekreace a podobně se stává rovněž samozřejmostí nalezením příznivého umístění v oblastech, jež odpovídají danému požadavku, jako je např. velká plocha, která se bude rozšiřovat, kvůli hrám a podobně.

Stručně řečeno, tento proces logicky dedukující topografické umístění pro maximalizaci efektivity a udržitelnosti je celkově technickým procesem. Toto neznamená, že někdo může jednoduše „zmáčknout tlačítko“ a celistvost daného regionu bude dedukována automaticky bez lidského souhlasu nebo interferencí hodnot. Raději by se mělo říci, že to, co v dnešním světě máme, spolu s nehospodárnými tržními praktikami na mezinárodních trzích, globalizací a jinými neefektivitami, je v hluboké nerovnováze. Prostřednictvím tohoto základního uvažování vázané na přírodní zákony můžeme dále vytvořit klid, bezpečnost a hojnost a tím i růst kvality našeho života při současné dramatické redukci našich stop na životním prostředí.

Co se týká komunikace a vzdělávání, jež se částečně týkají každého takového projektu, tak když se jistá oblast „aktualizuje“, je potom ukázána světu, aby bylo vidět, co je možné udělat. Statistiky, které by doprovázely tyto konečné návrhy, by pravděpodobně přinesly matematicky odvozenou zpětnou vazbu, jako např. o kolik méně energie a zdrojů bylo spotřebováno; všeobecnou redukci ekologických stop; ulehčení dopravy; efektivní nárůst výroby a distribuce; statistiku vytváření materiální hojnosti na základě populace a tak dále.

(b) Projekt lokalizovaných řešení (The Localized Solutions Project, LSP) by mohl být považován za mikro-průmyslovou iniciativu, jak by někdo mohl navrhnout, ve srovnání s „makrokonceptem“ v rámci GRI. Jedná se jednoduše o kvalitní koncepci, kde mohou lidé přemýšlet o systémech nižšího řádu, jež by mohly být částí většího „makro“ konceptu.

Takovým projektem by mohl být například koncept odlehčeného domu, nenapojeného na veřejnou síť, který je možné snadno postavit nebo smontovat z hojných ekologických materiálů. Když je jednou takový návrh shledán komunitou nejvšestrannějším, udržitelným a optimalizovaným pomocí online systému pro spolupráci, může se potom dostat do databáze pro jak obecné reference, tak i začlenění do GRI jako subsystém. 879

(c) Podobně, k Projektu lokalizovaných řešení související Systém pro spolupráci na návrhu je projekt pro programátory, který usiluje o vytváření skutečného regulačního síťového zdrojového kódu, jenž by umožnil procesy probírané v eseji „Průmyslová vláda“. Tento systém by byl programován stejným otevřeným zdrojovým kódem s otevřeným přístupem jako předchozí dva projekty při kterých by se zužitkovalo skupinové myšlení a vědecké metody pro maximalizaci potenciálu.

Jako komunikační nástroj by tento projekt nemusel být „kompletní“, aby byl efektivní. I kdyby bylo použito pouze malé množství parametrů, pak výstup výpočtu teoretického vyhodnocování návrhu, samotných hodnot, má velký vzdělávací potenciál. Po čase by mohla být primitivní verze CDS přímo zahrnuta do LSP a GRI, jelikož jsou propojené za stejným účelem. Takováto řešení by mohla být demonstrována na konferencích hnutí.

Pobočky a události

Aktivisté TZM mají téměř vždy vztah k regionálnímu chapteru. Od roku 2014 existuje mnoho těchto poboček v desítkách zemí. Chapter může mít od několika až po tisíce lidí a ti, jež žijí v současné době v regionech bez místní pobočky jsou vyzýváni, aby se zapojili. Jedná se o velmi jednoduchý proces a potřebný časový závazek záleží na stupni obětavosti a časové dostupnosti jednotlivce. 880

Pobočky jsou organizovány podle místních a mezinárodních úrovní. Je zde například národní koordinace poboček pro celé Spojené státy, přičemž každý stát USA má svou vlastní pobočku (neboli „sub-chapter“). Obdobně může mít každé město v daném státě také svou vlastní pobočku. Tato síť vytváří vícerozměrný informační tok, a zatímco se může jevit jako hierarchická, etika hnutí není ve stylu mocenského systému řízení od shora dolů. Pobočky často pořádají setkání ohledně své práce na každé úrovni a diskutované myšlenky jsou přínosné jak ve směru šíření nahoru, tak dolů.

Co se týče událostí, od vzniku TZM v roce 2008 se některé pravidelné akce, jež jsou pořádány dvakrát ročně, ukázaly být pojítky hnutí. Tyto dvě příležitosti jsou nazývány „Zeitgeist Day“ (nebo „Z-Day“) a Zeitgeist Media Festival. Například rok 2013 je označen jako pátý ročník Z-Day a třetí ročník pro Zeitgeist media festival. Z-Day je v povědomí veřejnosti hlavní událostí hnutí, která je intelektuálně řízená popisující vlastní pokrok hnutí a rozšiřující se relevantní výzkum. Je to také veřejná mediální aktivistická událost, jež se vždy snaží přilákat pozornost sdělovacích prostředků a jejich prostřednictvím dále šířit povědomí o poslání TZM.

Naopak Zeitgeist Media Festival je multimediální uměleckou událostí, která obchází intelektuální stránku a využívá umění pro osobní transformaci. Umění má emocionální a experimentální schopnost inspirovat ke změnám a vytvářet nové nápady. TZM vidí umění jako oporu samotného vědeckého rozvoje. Tato událost je rovněž prostředkem k vyjádření kreativní a vzrušující kapacity a potenciálu lidského bytí a připomenutím, že bychom měli oslavovat lidství a usilovat o jeho zlepšování.

Každá z těchto událostí má stejný základní formát. Existuje hlavní událost a spřízněné události poboček. „Hlavní globální událost“ Z-Day má sklon zaměřit se na nejvíce dominantní globální problémy a projekty hnutí pro každý rok obvykle představující známé mluvčí a spolupracovníky. Spřízněné zrcadlové akce, jež jsou zaměřeny regionálně, probíhají ve stejný den nebo víkend po celém světě prostřednictvím jednotlivých poboček. Například v roce 2009 spolu s hlavní událostí v New York City probíhalo více než 400 spřízněných akcí. 881 Podobně pobočky velmi často svážejí potraviny a zdroje charitativního charakteru pro strádající jednotlivce ve své komunitě. 882

Další akce jako townhall, které se mohou konat měsíčně nebo každých 14 dní, jsou také běžné. Záleží na dané skupině / pobočce jak rozhodne o četnosti těchto veřejných setkání. 883 Kromě těchto základních myšlenek, existuje mnoho dalších možností a opět záleží na jednotlivých pobočkách, jak jsou kreativní v řízení svého aktivismu.

Programové prohlášení

Na závěr bude v plném rozsahu uvedeno oficiální programové prohlášení TZM.

Hnutí Zeitgeist, založené v roce 2008, je organizace obhajující trvalou udržitelnost, jenž provádí komunitně založený aktivismus a osvětové akce prostřednictvím sítě globálních / regionálních poboček, projektových týmů, výročních událostí, médií a charitativní činnosti.

Principiální zaměření hnutí zahrnuje poznání, že většina sociálních problémů, které v této době sužují lidstvo, nejsou výhradně důsledkem institucionální korupce, absolutního nedostatku, politických rozhodnutí, chyb v „lidské přirozenosti“ nebo jiných příčinných domněnek, které bývají často zmiňovány. Místo toho hnutí uznává, že problémy jako chudoba, korupce, znečištění, bezdomovectví, války, hladomor a podobné jsou spíše „symptomy“ pramenící ze zastaralého socioekonomického systému.

Zatímco přechodné reformní kroky a částečná podpora komunit jsou předmětem zájmu hnutí, definujícím cílem je zavedení nového socioekonomického modelu založeného na technicky zodpovědné správě zdrojů, alokaci a designu prostřednictvím takzvaného vědeckého způsobu uvažování nad problémy a hledání optimalizovaných řešení.

Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích (Natural Law / Resource Based Economy, NLRBE) je, na rozdíl od správy měnové nebo dokonce politické, o přijetí přímého technického přístupu k sociální správě. Je o aktualizaci fungování společnosti na nejmodernější a ověřené známé metody zanechávajíce za sebou veškeré škodlivé následky a limitující zábrany generované našim současným systémem měnové / peněžní směny, zisku, obchodu a ostatních strukturálně motivačních záležitostí.

Hnutí je loajální myšlenkovému toku, nikoli figurám nebo institucím. Náš pohled je, že pomocí sociálně zaměřeného výzkumu a testovaných poznatků v oblasti vědy a technologií jsme nyní schopni logicky dospět ke společenským aplikacím, které mohou být značně efektivnější při uspokojování potřeb lidské populace zvyšujíce veřejné zdraví. Je pošetilé se domnívat, že války, chudoba, většina zločinů a mnoho dalších měnově založených nedostatkových efektů běžných v našem současném modelu, není možné časem vyřešit. Rozsah aktivismu a osvětových kampaní hnutí sahá od krátkodobých po dlouhodobé s metodami výslovně založenými na nenásilné komunikaci.

Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement, TZM) nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám. Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít. Tudíž jsou tato námi podporovaná řešení v zájmu pomoci všem na Zemi, nikoli jen úzké, vybrané skupině. 884

Připojte se:
www.zeitgeistmovement.cz
www.thezeitgeistmovement.com