O morálce, duchovnu, vědecké metodě, technologiích a Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

Tímto článkem bych rád reagoval na některé mylné názory týkající se hnutí Zeitgeist ohledně duchovních hodnot, morálky, technologií a jejich vzájemných vztahů. Shrnu to stručně do několika vět:

Někteří lidé neustále poukazují na morálními principy, zákony, ústavu, etiku atd., ale neuvědomují si, že je to pouze pokus o explicitní „přinucení“ a nebo spíše „přání“ společnosti k jakémusi „udržitelnému chování“. Proč raději nevěnujeme čas, energii a náš intelekt tomu, abychom přemýšleli spíše v té rovině, jak vytvořit mechanismus ve společnosti, který k těmto životním principům povede implicitně? Jak historie mnohokrát ukázala snaha o explicitní „nastavení“ hodnot ve společnosti vždy selhávala. Pokud něco chceme nastolit explicitně, musíme rovněž vytvořit kontrolní (hlídací a donucovací) instituci, jež bude sledovat dodržování těchto požadavků. To není nic nového, co bychom neznali. Je to stále ta stejná společnost, která se nedokázala vypořádat s podstatou „problému všech problémů“. Samotné „kázání o morálce“ nevede k ničemu. Děláme to už pěkně dlouho. Teprve až pochopením principů, jak věci fungují a vytvořením mechanismu, který toto bude zajišťovat implicitně, můžeme ve svém snažení uspět.

Označování lidí nebo organizací pojmy jako „technokrat“, „komunista“, „rasista“ apod. je výsledkem zastaralého schématu myšlení. Většina lidí ani neví, co tyto pojmy znamenají, jenom jaksi „cítí“, že je to myšleno ve „zlém“. Tímto způsobem se dá s negramotnou veřejností velmi lehce manipulovat obzvláště tehdy, pokud se tyto názory a dojmy šíři prostřednictvím médií.

Hnutí Zeitgeist je loajální myšlenkovému toku, na základě kterého jsme jako lidstvo schopni zajistit v dané době s danými znalostmi a nástroji (technologiemi) co nejefektivnější řešení pro společnost. K tomu nám slouží vědecká metoda. Současně si je vědomo faktu, že jednotlivci, skupiny, komunity, státy musí k tomuto poznání dopět a bude nutné ještě mnoho věcí vyzkoušet, než se lidé sjednotí v rámci tohoto poznání a vytvoří významné množství populace, která se rozhodne pro inteligentní správu zdrojů. Tento poznávací proces je neustále urychlován rostoucími eko-bio-sociálními tlaky a tím i, samozřejmě, zájmem o vzdělávání. Jenom připomínám, že eko-bio-sociální tlaky a vzdělávací systém motivovaný poznáním nikoli penězi jsou „spojené nádoby“.

Nyní již máme technologie na to, abychom, pokud se pro to rozhodneme, vytvořili globální společnost, ve které bude hojnost pro všechny. Sjednocení národů, prohlášení všech zdrojů planety za společné dědictví a zadáním úkolů konkrétním odborníkům na řešení konkrétních problémů s ohledem na vzájemnou celoplanetární provázanost by bylo prvním krokem k zavedení všech známých duchovních myšlenek do praxe.

Kdo si tedy skutečně podrobně prostudoval myšlenky a návrhy např. Projektu Venus Jacquea Fresca a Hnutí Zeitgeist, pochopil, že tyto dvě organizace, které jsou na sobě zcela nezávislé, předkládají konkrétní postup jak vyřešit jakýkoli problém. Připomínám, že lidstvo má technické problémy nikoli politické, náboženské, rasové, národní atd. Tyto jsou vloženy pouze jako program (schéma) do hlav lidí výchovou, tradicí, médií, institucemi a dále si to neseme jako dědictví, které předáváme další generaci, jež paralyzuje celou společnost.
Máme pouze 2 možnosti: Buď tyto věci pochopíme dříve dobrovolně a pak se podaří zachránit zbývající zdroje pro „přechodné období“ nebo to pochopíme později nedobrovolně až eko-bio-sociální tlaky překročí jistou mez v důsledku docházejících zdrojů a následně válek, hladomoru, zhoršeného zdraví, ekologických problému, nedostatku vody, potravin atd. a dojde k výrazné redukci populace a tím i ke ztrátě komplexnosti a následně vyspělých technologií. Tímto by civilizace překročila „bod, za kterým už není návratu zpět“.

2014-08-28_NLRBEEkonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích je konkrétní systémová realizace všech známých duchovních myšlenek. Je to první společnost, která se orientuje zcela – i společensky – na přírodní zákony, to znamená, že zavedla zpětnou vazbu na tyto zákony a tím dokáže předcházet většině problémů. Je to počátek vzniku tzv. inteligentní civilizace, která si uvědomila samu sebe v kontextu s planetou Zemí a okolním vesmírem. V této společnosti se klade největší důraz na skutečné vzdělání, které nepodléhá žádným peněžním vlivům nebo jiným osobním, či skupinovým zájmům. Toto je jediný způsob, jak předcházet výrazným eko-bio-sociálním tlakům v daném čase i v budoucnu. Bez uvědomování si principů, jak věci fungují a následné změny nebo korekce našeho chování s předstihem (viz definice inteligentní civilizace), by společnost vždy podléhala těmto tlakům, jenž představují přirozenou „neinteligentní“ zpětnou vazbu zavedenou na „živou hmotu“, která chce přežít.

Jeden malý citát:
„Žádná společnost si nepřeje, aby lidé byli moudří.“ – Osho
K tomu bych dodal asi toto:
Pouze jedna společnost potřebuje, aby lidé byli moudří – Inteligentní civilizace s Ekonomikou založenou na přírodních zákonech / zdrojích.

Na závěr bych uvedl citát od Jacquea Fresca:

Ekonomika založená na zdrojích uvádí do praxe vše, o čem mluví velcí náboženští a filosofičtí učitelé od počátku věků, ve vztahu přijímání ostatních jako sobě vlastních a spolupráce ve vzájemném respektu a harmonii. Přestože je užití vědy a vědecké metody často považováno za studené a bezcitné, ve skutečnosti představuje jeden z nejzákladnějších prostředků duchovních odhalení, jaký jsme kdy poznali. Na rozdíl od těch, kteří nekonečně hovoří o míru, lásce a harmonii mezi lidmi na Zemi, věda může skutečně pomáhat v realizaci těchto ideálů. Není nic, co by bylo soucitnější, než vědecká metoda, protože její výsledky se osvědčily jako převratně prospěšné pro celé lidstvo. Přestože mnozí lidé vzhlížejí k obětavému charakteru Matky Terezy, málokdo má tendenci dívat se romanticky na Alexandra Fleminga, člověka, který objevil penicilín. Penicilín zachránil nesčetně více životů, než jakákoli dobročinná myšlenka nebo organizace. Faktem je, že věda a technologie jsou „bohové v akci“.

Je na čase, abychom přestali abstraktně kázat a slovně podporovat duchovní hodnoty, o kterých náboženští a světští filosofové hovoří po tisíciletí a konečně je uvedli v praxi. Přestože existují nekonečné vědecké a pověrčivé názory o tom, kdo jsme a odkud jsme přišli, to nejdůležitější je bezprostředně teď a tady. Ve světle nesmírného utrpení a nejisté budoucnosti lidské rasy, je bezvýznamná starost o to, zda-li bůh stvořil vesmír nebo zda-li jsme byli stvoření mimozemšťany nebo zda-li jsme výsledkem evoluce a vesmírné hmoty nebo přímým dílem primární tvůrčí inteligence – Boha. Jestli byl nebo nebyl Velký třesk nemění nic na našich současných problémech.

Nemůžeme čekat na nějaké božské zjevení nebo „velkého člověka“, který by nás vedl. Musíme si uvědomit, že jsme na této planetě sami a je na nás, abychom změnili svět k lepšímu. Věda je nástrojem pro tuto praktickou spiritualitu a jestliže budeme usilovat o aplikaci její metody pro zlepšení vlastní civilizace, můžeme dosáhnout duchovních cílů, o něž usilujeme od dávnověku.