Komunismus vs. Hnutí Zeitgeist

KOMUNISMUS vs. HNUTÍ  ZEITGEIST

Tato stručná porovnávací studie vznikla za účelem informování té části veřejnosti, která, a to pouze na základě nedostatku informací, chybně považuje myšlenkový tok prezentovaný Hnutím Zeitgeist za jakousi staro-novou formu komunismu, popřípadě tuto s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist přímo nebo nepřímo srovnává.

Definice Hnutí Zeitgeist

Hnutí Zeitgeist je organizace obhajující trvalou udžitelnost, jenž provádí komunitně založený aktivismus a osvětové akce prostřednictvím sítě globálních / regionálních poboček, projektových týmů, výročních událostí, médií a charitativní činnosti. Potýká se se třemi primárními problémy – veřejné zdraví, ekologická udržitelnost a sociální stabilita.

Hnutí je loajální výhradně myšlenkovému toku, nikoli jednotlivým figurám nebo institucím. Náš pohled je, že pomocí sociálně zaměřeného výzkumu a testovaných poznatků v oblasti vědy a technologií jsme nyní schopni logicky dospět ke společenským aplikacím, jenž mohou být značně efektivnější při uspokojování potřeb lidské populace, zvyšujíce tak veřejné zdraví.

Zatímco přechodné reformní kroky a částečná podpora komunit jsou předmětem zájmu hnutí, definujícím cílem je zavedení nového socioekonomického modelu založeného na technicky zodpovědné správě zdrojů, alokaci a designu prostřednictvím takzvaného vědeckého způsobu uvažování nad problémy a hledání optimalizovaných řešení.

Hnutí Zeitgeist nemá žádnou oddanost ke státu nebo tradičním politickým platformám. Vnímá svět jako jeden systém, lidskou rasu jako jednu rodinu a uvědomuje si, že všechny státy musí odzbrojit a naučit se sdílet zdroje a myšlenky, chceme-li v dlouhodobém horizontu přežít. Tudíž jsou tato námi podporovaná řešení v zájmu pomoci všem na Zemi, nikoli jen úzké, vybrané skupině.

Definice Komunismu

Komunismus je především politická ideologie hlásající a požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Je založen na principu „každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“. Podle této ideologie je socialistická revoluce jedinou cestou, jak společenský řád změnit a v rámci tohoto je nezbytné použít revoluční násilí a nastolit tzv. diktaturu proletariátu, v níž sám proletariát se stane vládnoucí třídou, rozbije struktury státu (což je definovanáno jako „organizované násilí“), zbaví buržoazii jejího kapitálu a zestátní výrobní prostředky. V komunistickém systému již nemají existovat společenské třídy nebo státní aparát – funkce státu má vykonávat komunisticky uvědomělý lid.

Jak je vidět už z definicí, poslání Hnutí Zeitgeist a Komunismu jsou odlišná. Porovnejme tedy charakteristické znaky vlastní Komunismu a  myšlenkovému toku prezentovaného Hnutím Zeitgeist. Podklady k následujícímu porovnání jsou „Manifest Komunistické strany“ sepsaný Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem a dokument „The Zeitgeist Movement Defined (Definice Hnutí Zeitgeist)“, jako základní dokument podrobně popisující myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist:

 • Komunismus je politická ideologie.
  Hnutí Zeitgeist je apolitické a není to ideologie.
 • Komunismus vidí jako základní problém společnosti třídní rozdíly – buržoazie je problém.
  Hnutí Zeitgeist vidí jako příčinu všech problému současného světa samotný socio-ekonomický systém.
 • Podle Komunismu je socialistická revoluce jedinou cestou, jak společenský řád změnit – diktatura proletariátu.
  Podle Hnutí Zeitgeist je možné dosáhnout změny socio-ekonomického systému pouze nenásilnou cestou. Tuto změnu prosadí pouze dostatečně informovaná a vzdělaná veřejnost. Ne formou diktatury, ale vytvořením tzv. nadkritické masy lidí.
 • Komunismus prosazuje myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a jeho změnu na vlastnictví kolektivní (jako hlavní řešení problémů) na základě morální filozofie.
  Hnutí Zeitgeist prezentuje filozofii přístupu nad vlastnictvím na základě zvýšení technické efektivity a tím i lepší celosvětové udržitelnosti (je potřeba výrazně méně přírodních zdrojů a výrobních prostředků).
 • Komunismus (ani žádný jiný „ismus“) nijak neřeší vyčerpávání či jakoukoli správu přírodních zdrojů planety.
  Hnutím prezentovaný ekonomický model je primárně zaměřen na zastavení vyčerpávání přírodních zdrojů a zavedení tzv. inteligentní správy zdrojů planety Země, a tím umožnit technickou efektivitu a zajištění blahobytu lidské populace.

Z porovnání základních myšlenek Komunismu a jim odpovídajících charakteristik myšlenkového toku Hnutí Zeitgeist vyplývá, že se jedná o zásadní rozdíly při způsobu řešení problémů naší společnosti.

Pro více informací nebo ujasnění si pojmů doporučujeme další studium informačních pramenů, jako je:
„Manifest komunistické strany“ (sepsaný Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem):
https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/
Základní informace o Komunismu na Wikipedii:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
Příručka „Definice Hnutí Zeitgeist“ (Zeitgest Movement Defined):
https://wiki.zeitgeistmovement.cz/index.php/Definice_Hnut%C3%AD_Zeitgeist